RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Sunglass Agnieszka Berny
  ul. Wisławy Szymborskiej 8, 43-600 Jaworzno
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  (a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna/sprzedaży towarów i usług
  oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO),
  (b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i
  przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
  (c) dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  (d) w celach marketingowych,
  (e) zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b)
  RODO),
  (f) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  (a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach
  wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  (b) inne podmioty (np. biuro księgowe, podwykonawcy, dostawcy, potencjalni kontrahenci- w
  przypadku wysyłania przez Administratora uprzednio otrzymanych referencji ), którym dane są
  przekazywane/powierzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, z zachowaniem
  bezpieczeństwa.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy
  Państwem a Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania umowy/realizacji usług/realizacji
  zamówień, okresu gwarancyjnego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
  przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania Państwa danych.
  W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają
  Państwo prawo takiej zgody nie wyrazić, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania.
  Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych, którego dokonano przed jej
  cofnięciem.
  W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na
  adres:
  Sunglass Agnieszka Berny, ul. Wisławy Szymborskiej 8, 43-600 Jaworzno
  lub adres e-mail
  biuro @sunglass.com.pl
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Z poważaniem Agnieszka Berny
  SUNGLASS